Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Proszę o przyjęcie mnie do POLSKIEGO TOWARZYSTWA TRENERÓW BIZNESU.

Oświadczam, że zapoznałem się ze Statutem Towarzystwa i jako jego Członek zobowiązuję się przestrzegać jego postanowień oraz uchwał władz Towarzystwa.

Zobowiązuję się także, że w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu mnie w poczet członków Towarzystwa, wpłacę wpisowe (200 zł) oraz składkę roczną w wysokości 400 zł na wskazany rachunek bankowy. W przypadku przystąpienia do PTTB w trakcie roku, składka ulega obniżeniu o 100 zł za każdy zakończony przed tą datą kwartał.

Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia (DD-MM-RRRR):


Dane teleadresowe

Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Adres e-mail
Tel. kontaktowy

Inne dane

Wykształcenie
Ukończona uczelnia/szkoła
Kierunek lub specjalność
Ukończona szkoła trenerów

Publikacje

Preferowana tematyka szkoleń

  • Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska w serwisie internetowym Towarzystwa, w ogólnie dostępnejsekcji „Członkowie".
  • Jednocześnie zobowiązuję  się  do informowania Towarzystwa o zmianach dotyczących danych personalnych, adresowych orazsłużących do kontaktu z Towarzystwem.
  • Wyrażam także zgodę na przetwarzanie moich danych w celach wynikających ze statutu PTTB na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 i art. 43 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926,z późn.zmianami). Zostałem poinformowany, że członkom PTTB przysługuje prawo wglądu do przetwarzanych danych oraz ich uzupełniania, aktualizowania i prostowania.