Polityka prywatności

Niniejszą Politykę Prywatności przedstawiamy, aby poinformować Użytkowników naszej strony o tym, jakie dane osobowe zbieramy, w jaki sposób i w jakim celu odbywa się ten proces, a także o wykorzystywaniu przez naszą stronę plików cookie.

Drogi Użytkowniku!

Korzystając z naszej strony masz zapewnioną ochronę prywatności na poziomie odpowiadającym standardom określonym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym szczególności w:

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO);

 • Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zm.);
 • Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz. 344 z późn. zm.);
 • Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2024 poz. 34 z późn. zm.).

Twoje dane będą przetwarzane w okresie wynikającym z przepisów prawa, a także w czasie, w którym można wnieść pozew lub reklamację.

Dane, które przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego oferowanych przez nas usług, będziemy przetwarzać do momentu, w którym nie zgłosisz swojego sprzeciwu w tym zakresie.

I. Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych oraz zbierania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach w serwisie internetowym dostępnym pod adresem https://trenerzy.org.pl (dalej: Serwis).

2. Polityka Prywatności została stworzona oraz przyjęta przez stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Cienistej 4, 60-587 Poznań.

3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Cienistej 4, 60-587 Poznań, NIP: 8942961057 (dalej: Administrator).

4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu w celu:

 • realizacji ciążących na podmiocie obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • realizacji zleceń oraz zamówień wykonywanych przez podmiot;
 • gromadzenia danych analitycznych i statystycznych;
 • obsługi reklamacji oraz ewentualnych innych roszczeń;
 • obsługi wiadomości kierowanych poprzez formularze elektroniczne dostępne w Serwisie, w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie;
 • kierowania do Użytkowników treści marketingowych (komunikacja marketingowa dostarczana jest w oparciu o pliki cookie, dane analityczne i marketing bezpośredni).

5. W Serwisie mogą znajdować się odnośniki umożliwiające – w przypadku ich kliknięcia – otwarcie innych stron internetowych, które są zarządzane przez innych administratorów. Nie mamy wpływu na stosowaną przez te podmioty politykę prywatności oraz politykę wykorzystywania plików cookies, nie ponosimy za nie odpowiedzialności i zachęcamy Użytkowników naszego Serwisu do zapoznawanie się z tymi dokumentami na kolejnych stronach.

II. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1. Nasz Serwis gromadzi następujące rodzaje danych.

1) Dane przekazywane przez Użytkowników z wykorzystaniem formularzy elektronicznych znajdujących się w Serwisie.

 • Użytkownik, który chce przesłać do nas wiadomość za pośrednictwem jednego z formularzy elektronicznych dostępnych w Serwisie, powinien uzupełnić dostępne w nim pola, w których należy wpisać m.in. imię, nazwisko, adres e-mail i telefon do kontaktu, a także odpowiedzieć na uzupełniające pytania tematyczne.
 • Przesyłając formularz Użytkownik wyraża zgodę na kontakt mailowy oraz telefoniczny w celu obsługi jego zgłoszenia.
 • Wypełnienie formularza nie wymaga dodatkowej rejestracji lub logowania.

2) Dane stanowiące informacje, które są automatycznie zapisywane po wejściu Użytkownika na stronę (tzw. logi serwera).

 • Przede wszystkim są to anonimowe informacje dotyczące adresu IP Użytkownika, używanej przez niego przeglądarki internetowej, jej języka oraz urządzenia, z którego Użytkownik połączył się z naszym Serwisem wraz z jego systemem operacyjnym, a także czas jego wizyty i wygenerowana liczba odsłon.
 • Gromadzone w ten sposób dane są analizowane w celu statystycznym z wykorzystaniem Google Analytics. Narzędzie to działa w oparciu o tzw. pliki cookie.
 • Co ważne, zebrane informacje nie są udostępniane w sposób umożliwiający identyfikację Użytkownika Serwisu i nie są przez nas ujawniane osobom nieupoważnionym do administrowania Serwisem.
 • Twoje dane przechowywane są wyłącznie w celu pomocniczym dla administrowania naszą stroną. Ich analiza daje nam możliwość optymalizacji jej treści oraz wdrażania rozwiązań, których oczekują od nas Użytkownicy.
 • Jeśli chcesz, to z polityką prywatności Google, możesz zapoznać się wchodząc na stronę: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

2. Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane, przysługuje prawo:

1) dostępu do treści jego danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;
2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Administratora danych, które go dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

3. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1-4, należy skontaktować się z Administratorem Serwisu korzystając z danych kontaktowych wskazanych w rozdziale „IX. Kontakt z administratorem danych”.

4. Dane mogą być profilowane zgodnie z art. 4 pkt. 4 RODO.

5. Użytkownik jest zobowiązany do podawania danych aktualnych i prawdziwych.

6. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak niezbędne do potrzeb komunikacyjnych, a w przypadku wyboru naszej oferty, jest ono również konieczne w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy.

III. Odbiorcy danych osobowych

1. Dane mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z obowiązującym prawem lub w skutek wykonania zawartej umowy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania naszych usług.

2. Dane osobowe mogą zostać powierzone zaufanym odbiorcom, w tym w szczególności:

 • podmiotowi obsługującemu księgowość;
 • firmie hostingowej;
 • firmie kurierskiej;
 • podmiotom pośredniczącym w płatnościach.

3. W zakresie w jakim dane Użytkowników są przetwarzane z wykorzystaniem plików cookies do celów statystycznych przy użyciu narzędzia Google Analytics, Administrator przekazuje dane Użytkowników do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych. Odbiorcą danych jest Google Inc., który przystąpił do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., znak: IP/16/216, przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do wyżej wymienionego porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO.

4. W zakresie w jakim dane Użytkowników są przetwarzane z wykorzystaniem plików cookies do celów marketingowych przy użyciu narzędzia Meta Pixel, Administrator przekazuje dane Użytkowników do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych. Jeśli chcesz, to z polityką prywatności Meta Platforms Inc., możesz zapoznać się wchodząc na stronę: https://www.facebook.com/help/443357099140264.

IV. Bezpieczeństwo danych

1. Nasz Serwis korzysta z technologii oraz procedur ochrony danych osobowych, które zapewniają należytą ochronę prywatności jego Użytkowników.

2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przechowujemy w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne oraz organizacyjne, zapewniające ich ochronę, zgodnie z wymaganiami przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z:

 • RODO;
 • ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2024 poz. 34 z późn. zm.);
 • ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz. 344 z późn. zm.).

3. Dane osobowe Użytkowników są chronione między innymi w następujący sposób:

 • Dostęp do bazy danych osobowych posiadają wyłącznie osoby z upoważnieniem nadanym im przez jej Administratora.
 • Administrator Serwisu okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 • Serwis zabezpieczony jest certyfikatem SSL, dzięki czemu wprowadzane dane osobowe zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane tylko na docelowym serwerze.
 • W celu ochrony danych osobowych Administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

V. Pliki cookie

1. Podczas korzystania z naszego Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Komunikat o wykorzystywaniu plików cookie zostaje wyświetlony Użytkownikowi podczas pierwszego otwarcia Serwisu. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookie. Jeśli Użytkownik nie chce wyrazić takiej zgody, to powinien go opuścić.

3. Z naszą Polityką Cookies możesz zapoznać się na stronie:
https://trenerzy.org.pl/polityka-cookies.

VI. Wymagania techniczne

W celu korzystania z naszego Serwisu niezbędne jest posiadanie:

 • urządzenia z dostępem do internetu;
 • przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www wraz z odczyt treści graficznych i wideo.

VII. Prawa autorskie i odpowiedzialność za treści

1. Wszystkie treści umieszczone w Serwisie, w tym zdjęcia, teksty, bezpłatne materiały oraz nagrania wideo, stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora.

2. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści, o których mowa w pkt. 1, w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

3. Treści przedstawione w Serwisie nie stanowią porad specjalistycznych oraz nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. W celu uzyskania pomocy w konkretnej sprawie należy skontaktować się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad lub z Administratorem korzystając z danych kontaktowych wskazanych w rozdziale „IX. Kontakt z administratorem danych”.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych w Serwisie lub działań bądź zaniechań podejmowanych na ich podstawie.

VIII. Zmiany w Polityce Prywatności

1. Polityka Prywatności Serwisu może być zmieniona jedynie w celu podwyższenia standardów ochrony lub jej dostosowania do wymogów powszechnie obowiązującego prawa.

2. Użytkownik Serwisu zostanie każdorazowo poinformowany o zmianie Polityki Prywatności w informacji wysłanej na podany przez niego adres e-mail, jeśli wyraził zgodę na taką formę komunikacji.

IX. Kontakt z administratorem danych

1. Wszelkie uwagi, nieprawidłowości oraz żądania dotyczące Polityki Prywatności prosimy wysyłać w wiadomości e-mail na adres biuro@trenerzy.org.pl.

2. Po rozpatrzeniu Twojego zgłoszenia, udzielimy odpowiedzi wysyłając wiadomość zwrotną na adres poczty elektronicznej, z którego otrzymaliśmy e-mail.