Statut PTTB

 

Statut Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.

Organizacja nosi nazwę Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu, zwane dalej Stowarzyszeniem i działa na podstawie ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

§2.

Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną.

§3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić także działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym kraju, w którym będzie prowadzić działalność oraz umowami międzynarodowymi.

§4.

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź o wystąpieniu z nich decyduje Zarząd Stowarzyszenia

§5.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia spraw może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§6.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. obrona praw i interesów zawodowych członków Stowarzyszenia;
 2. troska o poziom zawodowy i etyczny członków Stowarzyszenia;
 3. propagowanie działalności gospodarczej i zasad gospodarki rynkowej;
 4. kształtowanie profesjonalnego wizerunku trenera, coacha i doradcy biznesu;
 5. propagowanie rzetelnej, sprawdzonej empirycznie wiedzy w działaniach szkoleniowo – doradczych;
 6. wprowadzenie w Rzeczpospolitej Polskiej jednolitego, dobrowolnego systemu certyfikacji dla trenerów, coachów i doradców biznesu i propagowanie tego systemu jako gwarantującego wysoką jakość usług w zakresie szkoleń, coachingów oraz doradztwa biznesowego;
 7. współdziałanie z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz międzynarodowymi w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz doskonalenia zawodowego trenerów, coachów i doradców biznesu;
 8. propagowanie zasad etyki zawodowej.

§7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie wewnętrznych szkoleń, prowadzenie audytu szkoleń i treningów lub konsultacji, stworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń i informacji;
 2. promocję członków Stowarzyszenia na rynku;
 3. określenie i propagowanie zasad etyki zawodowej oraz troskę o ich przestrzeganie;
 4. utworzenie i uaktualnianie informacyjnej bazy danych związanych ze szkoleniami;
 5. inspirowanie aktywnego stosunku do pracy zawodowej;
 6. integrację i wzmocnienie rozwoju rynku szkoleń i doradztwa poprzez tworzenie sieci współpracy oraz działania informacyjne;
 7. stymulowanie bezpośredniej współpracy między klientami a ośrodkami doradczo –  szkoleniowymi;
 8. rozpowszechnianie informacji na temat możliwości dalszego kształcenia, studiów i szkoleń, w tym zagranicznych oraz warunków ich podejmowania;
 9. podniesienie jakości rynku pracy i zapewnienie gwarantowanych kwalifikacji trenerów i doradców poprzez utworzenie systemu certyfikacji zgodnego ze standardami Unii Europejskiej;
 10. nawiązanie bezpośredniej współpracy międzyregionalnej i międzyorganizacyjnej, w tym z instytucjami Unii Europejskiej o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia;
 11. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich;
 12. publikowanie artykułów, książek i innych wydawnictw związanych z działalnością szkoleniową i doradczą;
 13. prowadzenie działalności gospodarczej, a w szczególności działalności w zakresie szkoleń i warsztatów edukacyjnych, coachingu, doradztwa, konsultingu, opracowań i ekspertyz oraz prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, a także działalności wydawniczej.

§8. Stowarzyszenie podejmuje w szczególności:

 1. współpracę z uczelniami polskimi i zagranicznymi, organizacjami społecznymi, instytucjami rządowymi i pozarządowymi, środkami masowego przekazu;
 2. organizowanie seminariów, szkoleń, spotkań i innych imprez;
 3. współpracę z firmami i przedsiębiorstwami;
 4. współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi;
 5. publikację materiałów informacyjnych i biuletynów;
 6. prowadzenie baz danych.

§9. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych;
 2. wspierających;
 3. honorowych.

§11.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych zamierzająca realizować cele statutowe Stowarzyszenia.
 2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się – z mocy Statutu – wszyscy jego Założyciele z momentem rejestracji Stowarzyszenia. Do Założycieli nie mają zastosowania wymogi określone w ust. 3.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, jeżeli przedłoży pisemną rekomendację co najmniej jednego członka zwyczajnego. W przypadku braku rekomendacji ostateczną decyzję podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
 4. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy, także nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby prawne oraz osoby fizyczne aprobujące cele statutowe Stowarzyszenia i zobowiązujące się wspierać działalność Stowarzyszenia finansowo, merytorycznie lub organizacyjnie. Osoba prawna jest reprezentowana przez upoważnionego pisemnie przedstawiciela.
 6. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny sposób wniosła szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 7. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwał Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

§12.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

 1. udziału w działalności Stowarzyszenia zgodnej z celami statutowymi i przepisami prawa, w tym: uczestnictwa w seminariach, zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp. imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia;
 2. korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
 3. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
 4. udziału w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie według posiadanych kompetencji i uprawnień, na bazie odrębnych umów;
 5. zawieszania, z ważnych powodów, członkostwa w Towarzystwie. Decyzję w sprawie zawieszenia członkostwa podejmuje Zarząd na pisemny wniosek zainteresowanego. W czasie zawieszenia członkostwa ustają prawa wynikające z punktów 1-4 niniejszego paragrafu.

§13.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu;
 2. przestrzegania Statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia;
 3. regularnego opłacania składek członkowskich, których wysokość oraz termin określa Zarząd;
 4. przestrzegania zasad etyki zawodowej określonych w Kodeksie Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz Kodeksie Etyczno – Zawodowym Psychologa, w szczególności w rozdziałach „Psycholog jako praktyk” i „Psycholog jako nauczyciel i popularyzator”.

§14. Członkowie wspierający mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu Członków, mają także obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§15.

Członkowie honorowi:

 1. mają prawo brać udział w pracach Zarządu i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym;
 2. mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym;
 3. mają prawo brać aktywny udział w pracach Stowarzyszenia;
 4. nie posiadają czynnego prawa wyborczego;
 5. są zwolnieni z opłacania składek członkowskich;
 6. mają obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§16.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
 2. śmierci członka Stowarzyszenia;
 3. wykluczenia przez Zarząd:
  1. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy,
  2. w przypadku prowadzenia działalności sprzecznej z celami Stowarzyszenia,
  3. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych oraz nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
  4. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
  5. w sytuacji utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  6. w przypadku utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego lub nie wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§17.

 1. Uchwały o skreśleniu z listy członków wskutek rezygnacji członka Stowarzyszenia oraz uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd najpóźniej jeden miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
 2. Członek wykluczony ze Stowarzyszenia ma prawo do odwołania się bezpośrednio do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru. Wniosek odwoławczy powinien być rozpatrzony przez Walne Zgromadzenie w pierwszym możliwym terminie.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna i Władze Stowarzyszenia

§18.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków;
 2. Zarząd Główny zwany dalej Zarządem;
 3. Komisja Rewizyjna;
 4. Sąd Koleżeński – Komisja Etyki Zawodowej.

§19.

Uchwały Władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków.
Jeżeli Walne Zgromadzenie Członków nie dojdzie do skutku z powodu braku kworum, to w drugim terminie uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, niezależnie od ilości głosujących członków.

§20.

 1. Kadencja wszystkich Władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów a w przypadku wyboru Prezesa Zarządu bezwzględną większością głosów.
 2. Tryb wyborów Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego – Komisji Etyki Zawodowej określa Ordynacja Wyborcza przyjmowana przez Walne Zgromadzenie w drodze odrębnej uchwały.
 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego – Komisji Etyki Zawodowej w trakcie kadencji, dokonywane jest uzupełnienie składu przez Walne Zgromadzenie Członków w pierwszym, możliwym terminie.

§21.

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi;
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, rzeczoznawcy i zaproszeni goście.

§22.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należy:

 1. określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
 2. uchwalanie Statutu i jego zmian;
 3. uchwalanie i zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia;
 4. wybór członków Władz Stowarzyszenia: Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego – Komisji Etyki Zawodowej;
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia;
 6. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 9. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§23.

 1. Zwyczajne posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy z własnej inicjatywy.
 2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej co najmniej 14 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 1/5 wszystkich członków Stowarzyszenia lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej podjęty w składzie co najmniej 1/2 członków.
 4. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków powinno odbyć się nie później niż: w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie na temat zgłoszony przez wnioskodawcę.

§24.

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Prezes Zarządu wybierany jest przez Walne Zgromadzenie w odrębnym głosowaniu, bezwzględną większością głosów.
 4. Pozostali członkowie Zarządu są wybierani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Prezesa Zarządu zwykłą większością głosów.
 5. Zarząd ze swojego grona, na pierwszym posiedzeniu, wybiera Wiceprezesa i Sekretarza Generalnego.
 6. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu w wyniku rezygnacji, wykluczenia lub śmierci w trakcie trwania kadencji Walne Zgromadzenie Członków dokonuje wyborów uzupełniających.
 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb w obecności Prezesa lub Wiceprezesa, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje i organizuje Prezes lub Wiceprezes.
 8. Zarząd podejmuje decyzje i rozstrzygnięcia we wszystkich sprawach pozostających w jego kompetencjach w drodze uchwały.
 9. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
  2. uchwalanie projektów budżetu i preliminarzy;
  3. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków;
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
  5. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku trwałego;
  6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
  7. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
  8. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie, wykluczanie);
  9. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich;
  10. prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
  11. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
  12. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§25.

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§26.

 1. Komisja Rewizyjna jest Władzą Stowarzyszenia powołana do kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Komisja wybiera ze swojego grona, na pierwszym posiedzeniu, Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia;
  2. kontrolowanie działalności Zarządu;
  3. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji, a w  uzasadnionych przypadkach do Walnego Zgromadzenia Członków o uchylenie uchwał Zarządu;
  4. przeprowadzania co najmniej raz na 12 miesięcy kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym Zarządu, zgodności działalności Władz Stowarzyszenia ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków;
  5. bieżącej kontroli ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z przepisami prawa, w tym badanie rachunków zysków i strat;
  6. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.

§27.

 1. Sąd Koleżeński – Komisja Etyki Zawodowej jest Władzą Stowarzyszenia powołaną do rozstrzygania wszelkich sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia wynikających w związku z działalnością Stowarzyszenia oraz kontroli zgodności działania członków z zasadami etyki zawodowej i standardami zawodowymi określonymi w § 13 pkt. 4.
 2. Sąd Koleżeński – Komisja Etyki Zawodowej składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Sąd Koleżeński – Komisja Etyki Zawodowej wybiera ze swojego grona, na pierwszym posiedzeniu, Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Sad Koleżeński  – Komisja Etyki Zawodowej podejmuje uchwały w składzie co najmniej 1/2 składu i przedstawia je Zarządowi oraz członkom Stowarzyszenia, których uchwała dotyczy.
 5. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego – Komisji Etyki Zawodowej należy:
  1. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia;
  2. rozpatrywanie wniosków Zarządu o zbadanie zgodności działania członków z zasadami etyki zawodowej i standardami zawodowymi określonymi w § 13 pkt. 4.

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§28. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia, inne prawa majątkowe i środki pieniężne. Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

§29. Źródłami powstawania majątku są:

 1. wpisowe i składki członkowskie, które nie podlegają zwrotowi;
 2. subwencje, darowizny i spadki;
 3. dochody z własnej działalności gospodarczej;
 4. dochody z majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§30.

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zgromadzenie Członków na podstawie uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów.

§31

 1. Stowarzyszenia może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej większością dwóch trzecich głosów.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§32.

Statut został przyjęty uchwałą Założycielskiego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia odbytego w dniu 16 czerwca 2008  roku we Wrocławiu. Ostatnie zmiany zgodne z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków z 24.06.2019