Walne zgromadzenie członków PTTB

Dnia 30.09.2022 o godzinie 18:00 w Zgierzu odbędzie się WALNE ZGROMADZENIECZŁONKÓW PTTB

Plan obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków PTTB.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia, prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Głównego z działalności w 2021 roku.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Głównego.
 7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej na temat sprawozdania Zarządu Głównego oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Zarządu 2021 i sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Głównemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników głosowania.
 11. Zmiany w statucie Towarzystwa.
 12. Wolne wnioski.
Zakończenie obrad