V konkurs ogłoszony

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs dotyczący udzielenia wsparcia na realizację projektu związanego z podnoszeniem kwalifikacji kadry szkoleniowej. Jakie projekty znajdą uznanie w oczach asesorów PARP? Odpowiedzi na to pytanie poszukaliśmy w "Wytycznych": "Wsparciem mogą zostać objęte projekty o charakterze szkoleniowym i/lub doradczym (tj. zawierającym superwizję trenerską), w ramach których uczestnicy będą mogli wziąć udział w: a) szkoleniu (szkoleniach) zwiększającym wiedzę lub umiejętności trenerskie, w wymiarze nie większym niż 160 h przypadających na jednego uczestnika; albo b) doradztwie - superwizji trenerskiej, w wymiarze nie większym niż 40 godzin przypadających na jednego uczestnika; albo c) szkoleniu (szkoleniach) i doradztwie (superwizji trenerskiej). Aby prawidłowo ustalić maksymalną liczbę godzin oferowanych beneficjentom ostatecznym w „wariancie mieszanym”, należy przyjąć, że 1 godzinie superwizji trenerskiej odpowiadają 4 godziny szkolenia (160 godzin szkoleniowych = 40 godzin superwizji). Tym samym beneficjenci mogą skorzystać z następującej liczby godzin wsparcia: 156 h szkoleń + 1 h superwizji, albo 152 h szkoleń + 2 h superwizji, albo 148 h szkoleń + 3 h superwizji, albo 16 h szkolenia + 36 h superwizji." Już dziś wiele firm realizujących projekty z czwartego "rozdania" ma kłopoty z rekrutacją. Czy przyczyną jest niechęć trenerów do podnoszenia swoich kompetencji, czy może przeszacowanie potrzeb przez PARP? A Wy co o tym myślicie?