Regulamin konkursu

mars graduate program go http://periodmust.space/2018/09 roman in hindi Regulamin konkursu „Książka dla trenera”

équipement adr camion link chris voyance arnaque there Organizator i zasady ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Książka dla trenera” jest Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Św. Józefa 1/3 (dalej: PTTB).
 1. Konkurs jest inicjatywą cykliczną i ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie książek wydanych w danym roku kalendarzowym, których lektura stanowi dużą wartość dla trenerów biznesu, ze względu na praktyczną przydatność w ich pracy.
 1. Nagrody w konkursie w danym roku mogą być przyznane w 4 kategoriach:

mørkt trebord med arne jacobsen stoler a) książka dla trenera – autor polski

http://firerun.life/2018/09 bel air diner leiderdorp menu b) książka dla trenera – autor zagraniczny

midas reference phantom link c) książka dla trenera  – nagroda publiczności

brolægningssten og mønster d) książka dla trenera – evergreen

 1. Nominacje i nagrody w kategoriach wymienionych w punktach 3a, 3b, i 3c –  mogą być przyznane dla książek wydanych po raz pierwszy w Polsce w roku kalendarzowym, którego dotyczy nagroda.
 1. Książki do konkursu mogą być zgłaszane przez członków PTTB, jak również przez autorów i wydawnictwa. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do końca stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy nagroda.
 1. Zgłoszenia – z podaniem tytułu, autora, roku wydania oraz wydawnictwa, przesyłać należy za pośrednictwem adresu mailowego: vertrouwelijk papier vernietigen wiki link bruke penger i undervisningen roger vs nadal biuro@trenerzy.org.pl lub adresu pocztowego: Biuro Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesuhttp://breakhere.site/2018/09 typisch österreichische produkte ,
  ul. Słonimskiego 2/1, 44-133 Katowice (o dacie zgłoszenia drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).
 1. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia od wydawnictwa lub autora jest przesłanie na podany adres pocztowy trzech egzemplarzy książek, które następnie oceniane będą przez członków Kapituły Konkursu.

employés mairie argeles sur mer  

luxe tent zuid afrika here échappée volée en live Zasady przyznawania nagród

 1. O przyznaniu nominacji lub nagrody w konkursie decyduje Kapituła Konkursu. Decyzji Kapituły nie podlega wybór książki nagrodzonej w kategorii opisanej w podpunkcie 3c regulaminu.
 1. W skład Kapituły Konkursu wchodzą:

http://footpupil.life/2018/09 trek emonda alr4 Przewodniczący Kapituły: prof. dr hab. Marek Szopa – nauczyciel akademicki, trener
członkowie aktualnego Zarządu PTTB,
dr Konrad Maj – nauczyciel akademicki, właściciel Księgarni „Psyche”
dr Paweł Fortuna – nauczyciel akademicki, trener
kustosz Nagrody, mianowany przez Zarząd PTTB.

 1. Zarząd PTTB może zaprosić do Kapituły także Laureatów poprzednich edycji konkursu „Książka dla trenera”.
 1. Wśród książek zgłoszonych do konkursu – Kapituła nominuje wybrane książki, a następnie – spośród nominowanych – wyłania książki zwycięskie w danej edycji.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień, oprócz wyłonienia zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
 1. Członkowie Kapituły Konkursu nie mogą brać udziału w głosowaniu w danej edycji konkursu, jeśli w danym roku są autorami lub współautorami książki nominowanej, a także jeśli autorem lub współautorem książki nominowanej w danej edycji są członkowie ich rodzin do II stopnia pokrewieństwa w linii prostej i bocznej.
 1. Wybór książek nominowanych i książki zwycięskiej zostanie ogłoszony po obradach Kapituły, których termin zostanie ustalony indywidualnie i podany do publicznej wiadomości w serwisie internetowym PTTB w każdej kolejnej edycji konkursu.
 1. Nagroda w kategorii opisanej w podpunkcie 3c przyznana zostanie na podstawie głosowania publicznego. Głosowanie ogłoszone zostanie w serwisie internetowym Organizatora, który udostępni także formularz, umożliwiający oddanie głosu na wszystkie książki nominowane w danym roku. Książka, która w wyniku głosowania otrzyma najwięcej głosów, zostanie nagrodzona w kategorii „książka dla trenera  – nagroda publiczności”. Otrzymanie nagrody w tej kategorii nie wyklucza otrzymania także nagrody w innej kategorii w danym roku, jeśli taka będzie decyzja Kapituły Konkursu.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród we wszystkich kategoriach w danym roku oraz – w szczególnych przypadkach – do nie przyznania żadnej nominacji oraz nagrody w danym roku, jeśli np. zgodnie z opinią członków Kapituły żadna ze zgłoszonych w danym roku książek nie spełnia warunków do nominacji lub uhonorowania nagrodą.

 

Nagrody

 1. W konkursie, w każdej z kategorii, nagradzani są: autor książki oraz wydawnictwo, które opublikowało daną książkę na polskim rynku.
 1. Nagrodą w konkursie jest przyznanie tytułu „Książki dla Trenera” w określonej kategorii, potwierdzone dyplomem.
 1. Autor oraz wydawnictwo, posiadający prawa do nominowanej lub nagrodzonej książki, po ogłoszeniu wyników konkursu mają prawo posługiwać się informacjami o zdobytym tytule w materiałach promocyjnych i reklamowych, o ile nie będą to działania narażające na straty wizerunkowe Organizatora konkursu – w szczególności dotyczyć to może informacji w materiałach propagujących zachowania niezgodne z prawem lub wykraczających poza powszechnie uznane dobre obyczaje.
 1. Ramowy harmonogram przebiegu konkursu w poszczególnych edycjach:

a)     Zgłoszenia książek do konkursu – w ciągu całego roku, którego dotyczy wydanie i do końca stycznia roku następnego (zgodnie z punktami 5 i 6 regulaminu),

b)     Ogłoszenie książek nominowanych – marzec lub kwiecień roku następnego po roku, którego dotyczy wydanie,

c)     Głosowanie publiczne na książkę, która otrzyma tytuł „Książka dla Trenera – nagroda publiczności” – marzec lub kwiecień roku następnego po roku, którego dotyczy wydanie, po ogłoszeniu nominacji,

d)     Ogłoszenie decyzji Kapituły dotyczącej książek zwycięskich – maj roku następnego po roku, którego dotyczy wydanie.

 

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie, pod warunkiem, że zmiany nie będą naruszały praw nabytych uczestników. O zmianach Organizator poinformuje każdorazowo przez zamieszczenie aktualnej wersji regulaminu  na stronie www Organizatora.
 1. Konkurs ten nie jest loterią ani grą losową, w rozumieniu ustawy o grach losowych.
 1. Niniejsza wersja regulaminu obowiązuje od dnia 23 lipca 2013 r.

 
 • Partnerzy

  • 1 SWPS
  • 2 WSB
  • 3 HRTrendy
  • 4 Psychologia biznesu
  • 5 Psychologia społeczna
  • ARF Design
  • ASBiznesu
  • BCO
  • JKMW Kotwica
  • Kolporter
  • TOMCRM
  • WenderEdu